United StatesKashish Gupta of Hightouch

Kashish Gupta

Founder ofHightouch
Early Stage Venture

Last raised $12,100,000 in July 2021