United StatesAnshumali Shrivastava of ThirdAI

Anshumali Shrivastava

CEO ofThirdAI
Seed

Last raised $6,000,000 in July 2021